Obchodní podmínky

společnosti O-fice monitoring s.r.o., (provozovatele e-shopu pro společnost cre8 s.r.o.)
K Vyhlidce 929, 250 91 Zeleneč, IČ: 04284933, DIČ: CZ04284933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
245289

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolenosti O-fice monitoring s.r.o., K Vyhlidce 929, 250 91 Zeleneč, IČ: 04284933, DIČ: CZ04284933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245289, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník (dále jen „obanskzákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovobchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístnné na internetové adrese www.cre8shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na pípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboí od prodávajícího, je právnickou osobou i osobou, jejedná pi objednávání zboí v rámci své podnikatelské innosti nebo v rámci svého samostatného vkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moné sjednat vlunv kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavít v eském jazyce.

1.5. Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základregistrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující pistupovat do svého uivatelského rozhraní. Ze svého uivatelského rozhraní může kupující provádt objednávání zboí za kupní ceny tam uvedené (dále jen „uivatelsket“).

2.2. Pi registraci na webové stránce a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádt správna pravdivvechny údaje. Údaje uvedené v uivatelském útu je kupující pi jakékoliv jejich zmnpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uivatelském útu a pi objednávání zboí jsou prodávajícím povaovány za správné.

2.3. Pístup k uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlenlivost ohledninformací nezbytnch k pístupu do jeho uivatelského útu a bere na vdomí, e prodávající nenese odpovdnost za poruení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávnn umonit vyuívání uivatelského útu tetím osobám.

2.5. Prodávající může zruit uivatelsket, a to zejména v pípad, kdy kupující svj uivatelsket déle neti roky nevyuívá. V takovém pípadvak kupujícího upozorní formou e-mailu, kterkupující uvedl pi registraci, nebo pozdji jej zadal v uivatelském rozhraní svého uivatelského útu. Prodávající může i bez pedchozího upozornní zruit úet také v pípad, kdy kupující poruí své povinnosti z kupní smlouvy (vetnobchodních podmínek).

2.6. Prodávající umožňuje kupujícímu prostednictvím uivatelského útu pístup k jejich osobním údajm, provádt jejich zmny a opravy a pihlásit/odhlásit odbr e-mailovch novinek. Prodávající dále zpístupuje kupujícímu historii jeho objednávek a souvisejících doklad, a zajišťuje mu funkci pedem vyplnní objednávkovch formulářů pi opakovanch objednávkách. Kupující bere na vdomí, e uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop. nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Vekerá prezentace zboí umístná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntohoto zboí. Ustanovení § 1732 odst. 2 obanského zákoníku se nepouije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboí, a to vetnuvedení cen jednotlivého zboí. Ceny zboí jsou uvedeny vetndanz pidané hodnoty a vech souvisejících poplatk. Ceny zboí zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí. Informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pípadech, kdy je zboí doruováno v rámci území eské republiky.

3.4. Pro objednání zboí vyplní kupující objednávkovformuláve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovformuláobsahuje zejména informace o:

  • 3.4.1. objednávaném zboí (objednávané zboí „vloí“ kupující do elektronického nákupního koíku webového rozhraní obchodu),

  • 3.4.2. zpsobu úhrady kupní ceny zboí, údaje o poadovaném zpsobu doruení objednávaného zboí a

  • 3.4.3. informace o nákladech spojench s dodáním zboí (dále spolenjen jako „objednávka“)

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901948535/2010, vedený u společnosti FIO Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
  • kartou a rychlm pevodem pes internetové bankovnictví prostednictvím platební brány

4.2. Spolens kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboí ve smluvené výši. Není-li uvedeno vslovnjinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboí.

4.3. Kupní cena je splatná do 5 dnod uzavení kupní smlouvy.

4.4. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboí spolens uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splnn okamikem pipsání písluné ástky na úet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávnn poadovat uhrazení celé kupní ceny jetped odesláním zboí kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obanského zákoníku se nepouije.

4.6. Prodávající je oprávnn poadovat zaplacení zálohy ve výši 100 % kupní ceny objednaného zboí pedem na úet prodávajícího uvedenv emailu potvrzujícím pijetí objednávky,
a to i u zbo
í, které bude upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu - viz. bod 5.2.

4.7. Do úplného zaplacení ceny za objednané zboí, pípadnpotovného a balného, zstává zboí ve vlastnictví prodávajícího.

4.8. Pípadné slevy z ceny zboí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnkombinovat, pokud tak není pímo uvedeno prodávajícím.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnzávaznmi právními pedpisy, vystaví prodávající ohlednplateb provádnch na základkupní smlouvy kupujícímu daovdoklad – fakturu. Prodávající je plátcem danz pidané hodnoty. Daovdoklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboí a zale jej v elektronické podobna elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vdomí, e dle ustanovení § 1837 obanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím, od kupní smlouvy o dodávce zbov uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal.

5.2. Za zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu se povauje mj. takové zboí, které prodávající u vrobce objednává a/nebo vrobce zhotovuje v nkteré z nkolika nabízench variant provedení (nap. barevné provedení i povrchová úprava, moení, potahová látka apod.) ana základpijetí objednávky kupujícího. Na detailu zboí v internetovém obchodje toto zboí oznaeno jako zboí “na objednávku" a je obvykle specifikováno přes konfigurátor zboží. Označení zboží "na objednávku" nalezne kupující taktéž v rekapitulaci objednávky, která mu byla zaslána e-mailem po přijetí objednávky do systému prodávajícího.

5.3. Nejedná-li se o pípad uvedenv l. 5.1 nebo 5.2 i o jinpípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do trnácti (14) dnod pevzetí zboí, piemv pípade pedmtem kupní smlouvy je nkolik druhzboí nebo dodání nkolika ástí, běží tato lhta ode dne pevzetí poslední dodávky zboí. Odstoupení od kupní smlouvy musí bt prodávajícímu odesláno ve lhtuvedené v pedchozí vt. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující vyuít vzorovformuláuložený na e-shopu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího i na adresu elektronické poty prodávajícího info@cre8.cz.

5.4. V pípadodstoupení od kupní smlouvy dle l. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od poátku ruí. Zboí musí bt prodávajícímu vráceno kupujícím do trnácti (14) dnod odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou. Zboí musí bt prodávajícímu vráceno isté, nepokozené a neopotebené a v pvodním obalu.

5.5. Ve lhtpti (5) dnod vrácení zboí kupujícím dle l. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávnn provést pezkoumání vráceného zboí, zejména za úelem zjitní, zdali vrácené zboí není pokozeno, opotebeno i ástenspotebováno.

5.6. V pípadodstoupení od smlouvy dle l. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostedky vetnnákladna dodání, pijaté od kupujícího do trnácti (14) dnod odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejnm zpsobem, jakm je prodávající od kupujícího pijal. Jestlie kupující zvolil jin, nenejlevnjí zpsob dodání zboí, kterprodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboí ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání zboí. Prodávající je taktéoprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím jipi vrácení zboí kupujícím i jinm zpsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalí náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí vrátí nebo prokáe, e zboí podnikateli odeslal. Neurí-li kupující jinak, pouije prodávající pro vrácení kupní ceny tentýž platební prostedek, kterpouil kupující pro úhradu kupní ceny.

5.7. Kupující bere na vdomí, e pokud zboí vrácené kupujícím bude pokozeno, opotebeno i ástenspotebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu kody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V pípadech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to ado doby pevzetí zboí kupujícím. V takovém pípadvrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostnna úet urenkupujícím.

5.9. Je-li spolense zboím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbvá darovací smlouva ohledntakového dárku úinnosti a kupující
je povinen spolu se zbo
ím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V pípad, e je zpsob dopravy smluven na základzvlátního poadavku kupujícího, nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboí na místo urené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pevzít zboí pi dodání.

6.3. V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí doruovat opakovannebo jinm zpsobem, nebylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

6.4. Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporuenost obalzboí a v pípadjakchkoliv závad toto neprodlenoznámit pepravci. V pípadshledání poruení obalu svdícího o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít. Pevzetím zásilky od pepravce a podpisem pi pevzetí zásilky kupující stvrzuje, e obal zásilky obsahující zboí byl neporuen. Pokud je obal pokozen, ale kupující je ochoten zboí pevzít, je ze strany prodávajícího doporueno v souladu s podmínkami pepravce pevzít zboí s vhradou a sepsat s dopravcem píslunprotokol, pípadnzhotovit fotodokumentaci pokození obalu. Za tato pokození a uplatnní následné reklamace u dopravce nenese prodávající ádnou zodpovdnost.

6.5. Dalí práva a povinnosti stran pi pepravzboí mohou upravit zvlátní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi obecnzávaznmi pedpisy (zejména ustanoveními § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 obanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal:

  • 7.2.1. má zboí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné,

  • 7.2.2. se zboí hodí k úelu, kterpro jeho pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboí tohoto druhu obvykle pouívá,

  • 7.2.3. zboí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy,

  • 7.2.4. je zboí v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti a

  • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle společnosti cre8 s.r.o. Květinková 2592/12a, 130 00 Praha 3.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajvykonává Úad pro ochranu osobních údaj. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis.

8.7. Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Zpsob zpracování osobních údajkupujícího je uveden v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údaj“ kterobsahuje mimo jiné informace v rozsahu poadovaném obecnm naízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranosobních údaj(známé jako Naízení GDPR).

9.2. Ke zpracování osobních údajkupujícího dochází zpravidla za úelem uzavení a plnní kupní smlouvy, za úelem plnní právní povinnosti prodávajícího a z dvodu oprávnnch zájmprodávajícího, které jsou odvodnny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údaj“.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zboím, slubami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má monost jednoduchm zpsobem odmítnout souhlas s takovmto zasíláním informací. Zpsob zpracování osobních údajkupujícího pro úely zasílání informací je uveden v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údaj“.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta. V pípad, e je nákup na webové stránce moné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniby docházelo k ukládání tzv. cookies na poítakupujícího, může kupující souhlas podle pedchozí vty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, vekerá korespondence související s kupní smlouvou musí bt druhé smluvní strandoruena písemn, a to elektronickou potou, osobnnebo doporuenprostednictvím provozovatele potovních slueb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doruováno na adresu elektronické poty uvedenou v jeho uivatelském útu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí eskm právem. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

12.2. Je-li nkteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúinné, nebo se takovm stane, namísto neplatnch ustanovení nastoupí ustanovení, jehosmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibliuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotená platnost ostatních ustanovení. Zmny a doplky kupní smlouvy i obchodních podmínek vyadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva vetnobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoba není pístupná.

12.4. Pílohu obchodních podmínek tvoí vzorovformulápro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doru
ování cre8 s.r.o. (nebo O-fice monitoring s.r.o.):
cre8 s.r.o., se sídlem Kv
tinková 2592/12a, 130 00 Praha 3, adresa elektronické poty info@cre8.cz
telefon +420 730 899 214.

V Praze dne 23. 7. 2020